user_mobilelogo

Η Στρατηγική της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους για τα έτη 2014-2020 έχει ως κοινό θέμα συσπείρωσης το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Τροόδους, του οποίου διαχειριστικός φορέας είναι η Εταιρεία σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και την πολύτιμη βοήθεια του Τμήματος Δασών. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε την δράση και της αδελφικής μας Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, η οποία έχει ένα ενιαίο πλάνο Τουριστικής Προβολής το οποίο συντάσσεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού σε συνεργασία με τους  Τοπικούς Φορείς. Υπάρχει μια άριστη και στενή συνεργασία των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη και προβολή του Τροόδους.

Πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι Τοπικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις,  και τα Οργανωμένα Σύνολα τα οποία συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για διαμόρφωση της Στρατηγικής μας συμφωνούν ότι όλες μας οι δυνάμεις πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από τη κοινή μας ταυτότητα που είναι πια το γεωπάρκο και όλες οι συνέργειες πρέπει να γεννώνται από αυτό και να οδηγούνται σε αυτό. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που είχαμε με τον τοπικό πληθυσμό του Τροόδους τα κυριότερα σημεία εστίασης μας ήταν:

 •  η οικονομική αδυναμία των Κοινοτικών Συμβουλίων,
 • η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών φορέων,
 • η δημιουργία μάρκας προορισμού,
 • η εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού,
 • η απλοποίηση διαδικασιών και ταχυτήτων υλοποίησης δράσεων
 • η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη προβολή της περιοχής.

Παράλληλα, θεωρήσαμε πολύ σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσης της Στρατηγικής να ακολουθήσουμε μια bottom up προσέγγιση, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Κάποιοι από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την διαδικασία ήταν οι διαβουλεύσεις με τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, με τον τοπικό πληθυσμό, η self evaluation αίτηση ένταξης στα Δίκτυα Γεωπάρκων και η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης ένταξης που έγινε στις 22-26 Ιουλίου.

ΟΡΑΜΑ 

«Συγκρότηση της περιοχής Τροόδους ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και

ανάδειξη της σε ελκυστικό τόπο διαβίωσης με διακριτή τοπική οικονομία βασισμένη στην κληρονομία της»

Πάνω σε αυτή τη βάση και σε συνεχή συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια, οργανωμένα σύνολα αλλά και ιδιώτες μέλη της, ως δράσεις στρατηγικής σημασίας για την προώθηση του οράματος επιλέγεται η διασύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα και η ταυτόχρονη ένταξη τους στη τοπική τουριστική δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργία απασχόλησης, η αύξηση εισοδήματος, η παραμονή των κατοίκων και η προσέλκυση νέων.

Το όραμα προσανατολίζει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (κοινότητας πολιτών), εξασφαλίζει παράλληλα ένα περιθώριο ευελιξίας και δυνατοτήτων αντίδρασης στις αναδυόμενες ευκαιρίες και στις απρόβλεπτες εξελίξεις.

 Οι στόχοι και τα πεδία δράσης της εταιρείας  κινούνται ως εξής :

 • Βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής
 • Προσέλκυση νέων κατοίκων
 • Οργάνωση εκδηλώσεων (σε περιφερειακή συνεργασία,  με παραδοσιακά συγκροτήματα, για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ανάδειξη Πολιτιστικής και Βυζαντινή Κληρονομιά κ.α)
 • Συνδυασμός αγροτουρισμού με τοπική παραγωγή
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Βελτίωση γεωργικού εισοδήματος (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, πληροφόρηση-ενημέρωση-εξυπηρέτηση και κατάρτιση των παραγωγών)
 • Δημιουργία βιοτεχνιών και προώθηση δημιουργίας βιοτεχνικής περιοχής, στοχευόμενα κίνητρα για επιχειρήσεις
 • Προώθησης συνεργασίας (συνεργασία και δικτύωση επιχειρήσεων)
 •  Μελέτη προστασίας και αναβίωσης της περιοχής
 • Φυσικό περιβάλλον
 • Πολιτισμός και παράδοση
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Αθλητισμός
 • Προβολή του χαρακτήρα και της ταυτότητας της περιοχής (ανάδειξη-προβολή των φυσικών χαρακτηριστικών και της μοναδικότητας του φυσικού πλούτου μέσα από διάφορες ενέργειες της εταιρείας)
 • Συνεργασίας με τον κυβερνητικό μηχανισμό για επίλυση χρόνιων προβλημάτων και ανάδειξη των περιοχών
 • Αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων
 • Ευρωπαϊκά και άλλα Χρηματοδοτικά Προγράμματα

 

Join us on Facebook facebook small

 

if you are for Trooding All the way

 

Subscribe to our Newsletter