user_mobilelogo

Το πρόγραμμα Leader, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μια συνεχή ανάπτυξη.

 Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

 Στα πλαίσια του Τοπικού προγράμματος Leader της ΟΤΔ Τροόδους, η τοπική κοινωνία:

-       Συμμετέχει ενεργά και αποφασίζει η ίδια για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή της,

-       Προβαίνει σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και

-       Κάνει η ίδια πράξη όσα οραματίζεται για την περιοχή της.

 

Προτάσεις στις δράσεις του Τοπικού προγράμματος Leader της ΟΤΔ Τροόδους δύναται να υποβάλουν

(α) για ιδιωτικά έργα: κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο αρκεί η προτεινόμενη επένδυση να πραγματοποιηθεί στη γεωγραφική περιοχή παρέμβαση της ΟΤΔ και να εμπίπτει στις επιλέξιμες δράσης όπως ορίζονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(β) για δημόσια έργα: Επαρχιακή Διοίκησης, Υφυπουργείο Τουρισμού, Τμήμα Πολεοδομία και Οικήσεως και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση, η προτεινόμενη δράση να υλοποιηθεί στην Γεωγραφική περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ Τροόδους.

 

Γεωγραφική περιοχής εφαρμογής του Τοπικού προγράμματος Leader της ΟΤΔ Τροόδους είναι οι ακόλουθες κοινότητες:

Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Αγρίδια, Αγρός, Άλωνα, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Δύμες, Δωρά, Ευρύχου, Ζωοπηγή, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμινάρια, Καμπί, Κάμπος, Καννάβια, Κατύδατα, Κάτω Μύλος, Κοράκου, Κούρδαλι, Κυπερούντα, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λεμίθου, Ληνού, Λιβάδια Λευκωσίας, Μαλιά, Μένοικο, Μονιάτης, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Νικητάρι, Οίκος, Ορούντα, Παλαιόμυλος, Παλαιχώρι Μόρφου, Πάνω Πλάτρες, Πεδουλάς, Πελένδρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Ποτάμι, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σαράντι, Σιναόρος, Σπήλια, Τεμβριά, Τρείς Ελιές, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φλάσου, Φτερικούδι και Χανδριά.

  

Γενικά Στοιχεία της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER

Στο πλαίσιο του «Μέτρου 19-LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ ενέκρινε την εφαρμογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ», (εφεξής αποκαλούμενη ΟΤΔ). 

Για την εφαρμογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης υπεγράφη η από 04/05/2016 Συμφωνία-Ειδικοί-Όροι της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της ΟΤΔ.

Βασικά στοιχεία και στόχοι της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της ΟΤΔ είναι τα ακόλουθα:

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΤΔ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

Οι δύο πυλώνες στρατηγικής και οράματος

 

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παρέμβασης είναι πλέον ενταγμένο στο «Γεωπάρκο Τροόδους (Ουνέσκο)», με διεθνή πλέον αναγνώριση για την περιβαλλοντική του αξία. Αντίστοιχα, μεγάλο μέρος της περιοχής παρέμβασης (περιοχή Πιτσιλιάς) έχει αναγνωριστεί για την αξία του ως γαστρονομικός προορισμός EDEN, στοιχείο μάλιστα απόλυτα μεταβιβάσιμο και στις υπόλοιπες περιοχές παρέμβασης. Οι δύο πυλώνες είναι μάλιστα πλήρως αλληλένδετοι μεταξύ τους αφού η γαστρονομική αυθεντικότητα βασίζεται στην μοναδικότητα της γεωλογίας και γεωμορφολογίας του χώρου καθώς επίσης και στην εμπειρογνωμοσύνη που διαχρονικά ανέπτυξαν οι κάτοικοι της περιοχής για να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο ορεινό ανάγλυφο και την σχετική απομόνωση από τις πεδινές περιοχές κα τα αστικά κέντρα.

 

Ως πρωτεύων στοιχείο της στρατηγικής έχει καθοριστεί το Γεωπάρκο αφού αυτό ενσωματώνει τον φυσικό και περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχής που δεν δύναται να απαντηθεί σε άλλο μέρος της Κύπρου και του οποίου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αναδεικνύονται από τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την ορθολογιστική τους αξιοποίηση και για τη δημιουργία μιας αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης.

 

skopoi

 

Πιο κάτω γίνεται μια ανάλυση των πέντε (5) κεντρικών στόχων, ονομαζόμενων στην στρατηγική τοπικής ανάπτυξης ως Προτεραιότητες Κατεύθυνσης (Π.Κ.) οι οποίες με τη σειρά τους εξυπηρετούν τις Περιοχές Εστίασης (Π.Ε.) του ΠΑΑ 2014-20. Τονίζεται ότι οι 5 Π.Κ. επιδιώκουν να καλύψουν το σύνολο των στρατηγικών στόχων της περιοχής ΟΤΔ Τροόδους και δύναται να εξυπηρετηθούν μέσα από Εθνικές ή Ευρωπαϊκές Πολιτικές χρηματοδοτήσεων και άλλων εργαλείων πολιτικής.

Στόχος 1: Προώθηση, ανάδειξη και ενίσχυση των καναλιών επικοινωνίας του Γεωπάρκου Τροόδους (LEADER)

Στόχος 2: Διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (εκτός παρεμβάσεων Leader)

Στόχος 3: Ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας μέσω της Δικτύωσης και της συνεργασίας (LEADER)

Στόχος 4: Υποστήριξη για αειφόρο ψυχαγωγία και αναψυχή (LEADER)

Στόχος 5: Ισόρροπη και ισόνομη ανάπτυξη της περιοχής (εκτός παρεμβάσεων Leader)

Η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της ΟΤΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα του Μέτρου 19 LEADER:

 

Πίνακας 1: Κατανομή πιστώσεων στην ΟΤΔ…

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ LEADER ΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ) (53%) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (47%) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
19.1«Προπαρασκευαστική Υποστήριξη» 40.000 € 21.200 € 18.800 € 0,00 € 40.000 €
19.2«Στήριξη για την υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.» 2.021.360 € 1.071.321 € 950.039 € 707.476 €

 

2.728.836 €

 

19.3«Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων Συνεργασίας των ΟΤΔ» 113.051 € 59.917 € 53.134 € 0,00 € 113.051 €
19.4«Λειτουργικά Έξοδα – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» 542.647 € 287.603 € 255.044 € 0,00 € 542.647 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.717.058 € 1.440.041 € 1.277.017 € 707.476 €

 

3.424.534 €

 

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020 των τροποποιήσεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των Καθεστώτων και β) κατόπιν αυξομείωσης των πιστώσεων στην τοπική στρατηγική από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, έχουν εγκριθεί συνολικά για όλες τις δράσεις πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 2.717.058 Ευρώ από τα οποία τα 1.440.041 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 1.227.017 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή.

 

Για την ορθή εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος Leader, η ΟΤΔ διαθέτει στον στελεχιακό της πυρήνα, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του προγράμματος. Παράλληλα στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος η ΟΤΔ οφείλει να υλοποιεί το πρόγραμμα με διαφανή διαδικασία επιλογής χωρίς διακρίσεις με αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή των δράσεων. Για το λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εκλέγει Επιτροπή Διαχείρισης Leader, της οποίας εκχωρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης όλων των θεμάτων, που αφορούν στην υλοποίηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 2014-2020. Για τη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Leader, λαμβάνεται τέτοια πρόνοια ώστε ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέτρα:

• Μέτρο 19.1:Προπαρασκευαστική υποστήριξη

• Μέτρο 19.2: Στήριξη και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

• Μέτρο 19.3: Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των ΟΔΤ

• Μέτρο 19.4: Έξοδα λειτουργίας Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης

 

Μέτρο 19.1:Προπαρασκευαστική υποστήριξη

Σύντομη Περιγραφή

Σχεδιασμός μια ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αξιοποιήσει τα υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες ενώ θα αμβλύνει τα μειονεκτήματα και θα τείνει να προλάβει τις δυνητικές απειλές της περιοχής.

Εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για τις περιοχές του LEADER της περιόδου 2014-2020 καθώς και δαπάνες για την προβολή και προώθηση ενημέρωσης του πληθυσμού κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων.

Μέτρο 19.2: Στήριξη και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

19.2.1. : «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες»

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες:

Α. Επιχειρηματικότητα σε γεωτουριστικές δραστηριότητες

- Οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων

- Μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων

- Εξυπηρέτηση πελατών και σωστή συμπεριφορά

- Διαχείριση ειδικών τουριστικών υπηρεσιών (πχ ξεναγοί του βουνού)

- Διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ

- Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών

- Ηλεκτρονικό Εμπόριο, e-commerce και κοινωνικά δίκτυα

Β. Τεχνική κατάρτιση σε γεωτουριστικές δραστηριότητες:

- Παραδοσιακά επαγγέλματα και χειροτεχνικές δραστηριότητες

- Εκπαίδευση μαγείρων

- Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

- Συσκευασία και διαχείριση προϊόντων ποιότητας

Γ. Επιχειρηματική καινοτομία και διορατικότητα

 

19.2.2.: «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες τις ενίσχυσης

 

Δράσεις

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

• Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης»

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

 

19.2.3.: «Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας»

Δράσεις

19.2.3.2.(1) Ανέγερση, βελτίωση και ανακαίνιση δημόσιων χώρων

19.2.3.2.(2) Ανέγερση, βελτίωση κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσης

19.2.3.2.3 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων κοινωνικών παροχών

 

19.2.4.: «Συνεργασία»

Το συγκεκριμένο καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία μορφών συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων σε τρεις διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

(α) του αγροδιατροφικού τομέα

β) του κλάδου παροχής τουριστικών υπηρεσιών

γ) της αξιοποίησης της βιομάζας από τοπικά υλικά ή απόβλητα γεωργικών δραστηριοτήτων

Πρωταρχικοί στόχοι είναι κατ’ αντιστοιχία των προαναφερόμενων οικονομικών κλάδων,

(α) η βελτίωση της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εμπορίας των μεταποιημένων προιόντων και του κρασιού,

(β) η ενίσχυση των δομών αειφόρου, εναλλακτικού γεωτουριστικού προϊόντος

(γ) η αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της βιομάζας σε πιλοτικό επίπεδο για την παραγωγή ενέργειας

 

19.2.6.1 Τη συνεργασία για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Ενδεικτικές συνεργασίες για τις οποίες έχουν, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, συζητηθεί με ενδιαφερόμενα μέρη:

- Δημιουργία Δικτύου οικολογικών τουριστικών δραστηριοτήτων

- Δίκτυο Ξενοδόχων Τροόδους για ενίσχυση των εμπλουτιστικών δράσεων τουρισμού

- Δίκτυο οικοτεχνιών Τροόδους

- Δίκτυο διαχείρισης μνημείων Ουνέσκο

- Ποδηλατικό Δίκτυο Γεωπάρκου Τροόδους

19.2.6.2 Συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ενδεικτικές συνεργασίες για τις οποίες έχουν, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, συζητηθεί με ενδιαφερόμενα μέρη:

-Δίκτυο συλλογής κλαδευμάτων και παραγωγής βιομάζας στην περιοχή Μαραθάσας

-Δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα για την παραγωγή pellets καύσης

19.2.6.3 Κοινές Υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων

Ενδεικτικές συνεργασίες για τις οποίες έχουν, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, συζητηθεί με ενδιαφερόμενα μέρη:

- Κοινές υποδομές εργασίας γυναικείων συνεταιρισμών

- Κοινές υποδομές ελέγχου, διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στα προϊόντα μεταποίησης και οίνου

 

Μέτρο 19.3 «Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων Συνεργασίας των ΟΤΔ»

 

19.3.1.: Έργο Διατοπικής Συνεργασίας – «Δίκτυο Όμορφα Χωριά της Κύπρου»

Το Έργο αφορά στην ενίσχυση και συνέχιση του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» και των δραστηριοτήτων του, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ένα νέου τύπου ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Στο δίκτυο θα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον χωριά ανά περιοχή που θα πληρούν τις ελάχιστές προϋποθέσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των κοινωνικών παρεμβάσεων, των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Δράσεις

• Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης επιπλέον περιοχών

• Μελέτη Υποβολής Ολοκληρωμένων Προτάσεων Επίσκεψης – Εκτύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων

• Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης φορέων και τοπικού πληθυσμού – Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

• Εκπαιδευτική Δράση «Τα παιδιά σχεδιάζουν το χωριό τους

• Ενίσχυση ιστοσελίδας προβολής του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» και δημιουργία σχετικών εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

• Συμμετοχή σε εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις

• Σηματοδότηση των Περιοχών

• Τεχνική στήριξη για την προσαρμογή χωριών στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο

• Συνέδριο – Καταληκτική εκδήλωση Έργου 

 

19.3.2.: Έργο Διακρατικής Συνεργασίας – «Περιπλανήσεις στην Ορεινή Νησιωτικότητα Λέσβος-Τροόδος »

 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας των περιοχών Λέσβου και Τροόδους Κύπρου στο πλαίσιο υλοποίησης Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER με μια ευέλικτη και άμεση συνεργασία των Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου και Αναπτυξιακής Τροόδους.

Η συνεργασία των δύο περιοχών και ΟΤΔ βασίζεται στην αυξημένη σημασία που έχει η έννοια της περιήγησης και των περιηγητικών-περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών για την ταυτότητα της κάθε περιοχής και την φυσιογνωμία της και τις θετικές επιπτώσεις που μπορούν να υπάρχουν από την ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποικιλομορφίας που παρουσιάζεται σε νησιωτικές περιοχές με ορεινά συγκροτήματα.

Και οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από ορεινούς όγκους σε μια νησιωτική ευρύτερη περιοχή και στην αντίθεση που παρουσιάζεται στην κλασσική εντύπωση ότι τα νησιά αποτελούν προορισμό θερινής επισκεψιμότητας.

Και οι δύο περιοχές έχουν κοινά χαρακτηριστικά στην κουλτούρα και τον πολιτισμό, στην γαστρονομία, στο οικιστικό περιβάλλον με την παρουσία πολλών παραδοσιακών οικισμών που θα μπορούσαν να διασυνδεθούν και κοινών εθίμων και παραδόσεων που θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε βάθος και να αναδειχθούν τα ενιαία χαρακτηριστικά τους όπως η γαστρονομία ο πολιτισμός, η θρησκευτική παράδοση και τα μοναστήρια κ.α.

Η διαμόρφωση του σχεδίου στις επιμέρους κοινές και μη δράσεις στην προπαρασκευαστική φάση θα βασιστεί σε άξονες που θα εμπλέξουν και συλλογικούς φορείς των περιοχών αυτών όπως π.χ. ορειβατικούς συλλόγους, περιηγητικούς ομίλους ή ομάδες συλλογικούς φορείς της τοπικής επιχειρηματικότητας, φορείς όπως οι υπηρεσίες δασών, εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης κ.α..

Μια επιπλέον βασική διάσταση είναι η διαφύλαξη και περιβαλλοντική προστασία και ευαισθητοποίηση σε επίπεδο μεταφοράς και ανταλλαγής γνώσης σε συνεργασία και με τις δασικές υπηρεσίες των περιοχών αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί η δυνατότητα πιστοποίησης των διαδρομών κάτω από διεθνή πρότυπα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία στις δύο περιοχές (π.χ. διεύρυνση στη Λέσβο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μονοπατιών μεγάλου μήκους - Ε4).

Θα διερευνηθούν χαρακτηριστικά όπως:

1. Δασική κληρονομιά - Δάση-βιοποικιλότητα, Γεφύρια, Μονοπάτια, Θέσης Θέας κ.α.

2. Πολιτιστική Κληρονομιά - μνημεία, παραδόσεις, έθιμα

3. Γαστρονομία - καταγραφή της Γαστρονομίας των δυο περιοχών, δημιουργία συνεργασιών, κοινά εργαστήρια κ.α.

4. Γεωλογία των δυο περιοχών (Γεωπάρκα)

5. Θρησκευτική κληρονομιά

6. Σήμανση, καταγραφή, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις χάραξης και υλοποίησης περιηγητικών-περιπατητικών διαδρομών με κοινά χαρακτηριστικά και ενιαίες προδιαγραφές.

Επίσης, μέσα από τη Διακρατική συνεργασία καλό θα τεθούν στόχους για δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των Τοπικών Επιχειρήσεων των περιοχών όπως συνεργασίες εστιατορίων, καταλυμάτων μεταποιητικών μονάδων, συλλόγων και οργανώσεων μέσα από ανταλλαγή, επισκέψεις και δράσεις βιωματικών σεμιναρίων.

  

Μέτρο 19.4 «Έξοδα Λειτουργίας-Συντονισμός Τοπικής Ανάπτυξης»

 

Η συσχέτιση των στόχων και της στρατηγικής του προγράμματος είναι άμεση με τους στόχους του καθεστώτος 19.4. Οι δράσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω καθεστώς έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση και τη στήριξη της ΟΤΔ που φέρει και την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα, μέσα από τις δράσεις που περιλαμβάνει το καθεστώς 19.4 επιδιώκεται:

• Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής στήριξης προς τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό που εμπλέκονται στην υλοποίηση των επενδύσεων του Προγράμματος

• Ο βέλτιστος συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος (δημιουργία των απαραίτητων επιτροπών κλπ)

• Η παρακολούθηση – υλοποίηση – έλεγχος – παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων

• Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή

• Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος

• Η σωστή εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών κλπ

• Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού

• Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες εφαρμογής, τις επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ